Program ośrodka


Program jest wynikiem wieloletnich doświadczeń i z pewnymi modyfikacjami odwołuje się
bezpośrednio do programów terapeutycznych wypracowanych i realizowanych przez ośrodki
rehabilitacyjno-readaptacyjne dla dzieci i młodzieży w Gdańsku i Łodzi, które uzyskały
rekomendacje Krajowego Biura ds. Narkomanii.

Przyjęty program pracy opiera się na metodzie społeczności terapeutycznej,w ramach
której odbywa się terapia grupowa i indywidualna, terapia zajęciowa, warsztaty tematyczne,
współpraca z rodzicami, zajęcia edukacyjno-rozwojowe, sportowe i rekreacyjne, rozwijanie
zainteresowań i różnych form aktywności.

Główne założenia naszego programu:

- podstawą skuteczności pomocy przez nas udzielanej jest świadoma decyzja młodego człowieka
co do zmiany swojego sposobu życia
- większość naszych pacjentów to osoby, dla których branie narkotyków było pewnym etapem
poszukiwań lub ucieczki od problemów codziennego życia, destrukcyjnym sposobem radzenia
sobie w życiu;
- praca terapeutyczna (leczenie) rozumiana jest jako proces zmiany postawy pacjenta wobec
siebie i otoczenia, naukę pewnych umiejętności potrzebnych w wypełnianiu zadań związanych
z codziennym życiem, wypracowywanie odporności na sytuacje stresowe i problemowe, szukanie
konstruktywnych rozwiązań, przyswajanie pozytywnego systemu wartości;
- podstawową wartością procesu terapii jest pozytywne doświadczenie, na którym można budować
poczucie wartości i bezpieczeństwa w życiu;
- kadra i pacjenci stanowią całość społeczności terapeutycznej, która jest istotnym elementem
korekcyjno-terapeutycznym w naszym systemie leczenia
-jedną z podstaw skutecznego procesu leczenia jest relacja między pacjentem a terapeutą
ten rodzaj relacji dający głęboką akceptację i poczucie bezpieczeństwa pomaga młodym ludziom
przezwyciężać kryzysy i pozwala na terapeutyczne prace z głębokimi problemami.

 

Pobyt i proces leczenia w ośrodku został podzielony na kilka etapów. Na każdym etapie pacjent ma określone cele i zadania do zrealizowania, specyficzne prawa i obowiązki. Realizacja proponowanego programu terapeutycznego przewidziana jest na 6 miesięcy (program krótkoterminowy).