Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży w Jaktorowie

Cele działania Ośrodka Wsparcia w Jaktorowie:
 • Zapewnienie form wsparcia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w środowisku
 • Tworzenie warunków do rozwijania potencjału dzieci i młodzieży
 • Profilaktyczne i terapeutyczne oddziaływanie na dzieci i młodzież zagrożone kryzysami psychicznymi, uzależnieniami, tendencjami autodestrukcyjnymi
 • Edukacja dzieci i młodzieży w celu kształtowania asertywnych, empatycznych postaw sprzyjających zrozumieniu siebie i otaczającego świata oraz umiejętności sięgania po pomoc w czasie kryzysów życiowych
 • Przeciwdziałanie zjawisku obniżania się wieku, w którym dochodzi do zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży i dostarczenie takie wsparcia, które będzie zapobiegało tendencji, zgodnie z którą coraz młodsi ludzie trafiają do systemu wsparcia na etapie, kiedy są już poważnie zaburzeni czy uzależnieni
 • Kształtowanie postaw zrozumienia i empatii wobec dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe w celu przeciwdziałania stygmatyzacji
 • Zapewnienie uczestnikom bezpiecznej przestrzeni do spędzania czasu po zajęciach szkolnych pod opieką wykwalifikowanych specjalistów
 • Zapewnienie uczestnikom wsparcia indywidualnego (psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego)
 • Edukacji na temat emocji, kryzysów psychicznych i sposobów radzenia sobie z nimi
 • Wsparcie w nauce i problemach szkolnych
 • Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych
 • Budowanie partnerskich relacji z samorządem lokalnym
Formy pracy z dziećmi i młodzieżą

Ośrodek Wsparcia w Jaktorowie oferuje wsparcie indywidualne i grupowe.

Oferujemy wsparcie indywidualne rodzicom dzieci objętych wsparciem naszego ośrodka. W ramach wsparcia indywidualnego dla rodziców realizujemy pracę w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych.

W ramach pracy indywidualnej z dzieckiem prowadzimy spotkania indywidualne prowadzone przez psychologów i pedagogów oraz terapię wczesnej interwencji, której podstawowym założeniem jest zapobieganie kryzysom rozwojowym i psychicznym. Wczesne reagowanie na niepokojące sygnały jest szansą na największą skuteczność pomocy. 

W ramach zajęć grupowych Ośrodek Wsparcia prowadzi zajęcia świetlicy oraz Trening Skutecznego Uczenia się , potocznie zwany (TSU).

W ramach świetlicy proponujemy pięć bloków tematycznych: edukacja/ trening umiejętności społecznych, psychoedukacja/ gry i zabawy/zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe/ bajkoterapię.

Metody pracy

Metody pracy przez nas stosowane to metody słowne, praktycznego działania, oglądowe, aktywizujące oraz samodzielnych doświadczeń. Zarówno w pracy indywidualnej i grupowej wykorzystujemy różnorodne techniki i narzędzia m.in. kwestionariusze, diagnozy problemowe, wzory, szablony plastyczne, rysunki,  scenariusze ćwiczeń, pomoce dydaktyczne, gry, karty pracy i inne.

Stwierdzone problemy i zagrożenia kryzysami psychicznym

Rodzinne: rozwód, choroba psychiczna w rodzinie, uzależnienie w rodzinie, niestabilna sytuacja rodzina wynikająca z różnorodnych czynników m.in. emocjonalnych, ekonomicznych, przeprowadzki, choroba, śmierć w rodzinie, niskie kompetencje rodzinne, przemoc, agresja, ubóstwo, problemy mieszkaniowe.

Rówieśnicze: przemoc rówieśnicza m.in. hejt, cyberprzemoc, odrzucenie, konflikty, zmiana środowiska,  presja rówieśnicza

Zgłaszane problemy: trudności w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi różnego typu (zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, depresyjne, autoagresja, impulsywność, zachowania agresywne, nadpobudliwość, nadruchliwość, traumy, myśli „S” ); zaburzenia samooceny, problemy w relacjach z rodzicami, rówieśnikami; zaburzenia sensu i celu, problemy tożsamości, trudności wychowawcze, problemy społeczne, uzależnienia chemiczne i behawioralne, niedostosowanie społeczne, trudności w nauce( zaburzenia koncentracji, pamięci, percepcji), zaburzenia sensoryczne, nieprawidłowości rozwojowe.

Zadanie „PROFESJONALNA SIEĆ wsparcia dla dzieci i młodzieży na Mazowszu” współfinansowane ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2024.

Wsparcie, empatia, rozwój – stawiamy na dzieci i młodzież.