Program

Program

Program terapeutyczny realizowany w Krótkoterminowym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR Budy Zosine jest wynikiem wieloletnich doświadczeń Stowarzyszenia MONAR i kadry terapeutycznej.

Przyjęty program pracy opiera się na metodzie społeczności terapeutycznej, w ramach której odbywają się: terapia grupowa i indywidualna, terapia zajęciowa, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia edukacyjno-rozwojowe, sportowe i rekreacyjne, rozwijanie zainteresowań i różnych kreatywnych i konstruktywnych form aktywności.

Siła społeczności, czyli siła grupy, jest czynnikiem skłaniającym do zmiany. Każdy z członków społeczności staje się współodpowiedzialny za społeczność oraz odpowiedzialny za samego siebie, swój proces leczenia i zmiany.

Psychoedukacja to ważny element procesu leczenia, uzupełniający metodę społeczności terapeutycznej. Jest ona nastawiona na uczenie pacjenta bycia współodpowiedzialnym za własne trzeźwienie. Dzięki wiedzy pacjent szybciej identyfikuje się z własnym uzależnieniem i buduje motywację do zmiany.

Proponowany przez nas program jest oparty na wieloletnim doświadczeniu, dostosowany jest do specyfiki młodzieży i osób dorosłych, skoncentrowany na praktycznym zastosowaniu oferowanej wiedzy.

Zajęcia psychoedukacyjne realizowane są w małych, kameralnych grupach, w atmosferze życzliwości, szacunku i wzajemnego zrozumienia.

Główne założenia naszego programu:

  • podstawą skuteczności udzielanej przez nas pomocy jest świadoma decyzja młodego człowieka co do zmiany swojego sposobu życia;
  • kadra terapeutyczna definiuje uzależnienie jako objaw;
  • nasi pacjenci to osoby, dla których branie narkotyków było pewnym etapem poszukiwań lub ucieczki od problemów codziennego życia, destrukcyjnym sposobem radzenia sobie w życiu;
  • praca terapeutyczna (leczenie) rozumiana jest jako proces zmiany postawy i systemu wartości pacjenta wobec siebie i otoczenia, nauka umiejętności potrzebnych w wypełnianiu zadań związanych z codziennym życiem, wypracowanie umiejętności komunikacji, nawiązywania relacji, odporności na sytuacje stresowe i problemowe, szukanie konstruktywnych rozwiązań;
  • podstawową wartością procesu terapii jest pozytywne doświadczanie, na którym można budować poczucie wartości i bezpieczeństwa;
  • kadra i pacjenci stanowią całość społeczności terapeutycznej, która jest istotnym elementem korekcyjno-terapeutycznym w naszym systemie leczenia;
  • jedną z podstaw skutecznego procesu leczenia jest relacja między pacjentem a terapeutą. Ten rodzaj relacji, dający głęboką akceptację i poczucie bezpieczeństwa, pomaga młodym ludziom przezwyciężać kryzysy i pozwala na terapeutyczną pracę z problemami.

Pobyt i proces leczenia w Krótkoterminowym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR Budy Zosine został podzielony na kilka etapów. Na każdym etapie pacjent ma określone cele i zadania do zrealizowania, specyficzne prawa i obowiązki. Realizacja proponowanego programu terapeutycznego przewidziana jest na 6 miesięcy (program krótkoterminowy).